Κάτω στα πέντε μάρμαρα, στα έξη λιθαρίτσια

Εκεί κουράσιο άρρωστο

Κόρη αρραβωνιασμένη

Κ’ η μάνα της την έλεγε

Κ’ η μάνα της την λέει

Σηκώσ’ απάνω, κόρη μου

Σηκώσ’ απάνω, γιε μ’

Συμπεθέροι μας έρχονται

σύντεκνοι και μπράτιμοι

Σαν ήλθαν καλώς ήλθανε, σαν έλθουν κάλως έλθουν

Στρώσ’ τους, μάνα μ’, κι ας κάτσουνε και πυκνοκέρασε τους

Και βγάλε τ’ άργυρα κλειδιά κι άνοιξε την κασέλα

Και δώσ’ τους, μάνα, τα προικιά

καθιστό

πυκνοκερνώ =