Από ξένον το-, μώρ’, από ξένον τόπο

Από ξένον τόπο κι από μακρινό

Χαϊδεμένη μ’ Χάιδω, ήρθε ’ναν κοράσιο

Ήρθε ’ναν κορά-, μώρ’, ήρθε ‘ναν κοράσιο

Ήρθε ’ναν κοράσιο δώδεκα χρονών

Χαϊδεμένη μ’ Χάιδω, και κάτσε σιμά μου

Και κάτσε σιμά, μώρ’, και κάτσε σιμά

Και κάτσε σιμά απάν’ στο γόνα μου

Χαϊδεμένη μ’ Χάιδω, παν’ στα γόνατα μου

Και ξεθηλικό-, μώρ’, και  ξεθηλικόθκαν

Και ξεθηλικόθκαν τ’αργυρά κουμπιά

Χαϊδεμένη μ’ Χάιδω, φάνγκαν τρεις ελίτσες

Φάνγκαν τρεις ελί-, μώρ’, φανγκαν τρεις ελίτσες

Φάνγκαν τρεις ελίτσες και τις μέτρησα

Χαϊδεμένη μ’ Χάιδω, καν’ σαράντα ήταν

Κάν’  σαράντα ήταν, κάν’ σαράντα δυο

Χαϊδεμένη μ’ Χάιδω, κάν’ σαράντα πέντε

Χαϊδεμένη μ’ Χάιδω, κάν’ σαράντα πέντε

σιμά μου = κοντά μου

ξεθηλικόθκαν = ξεκουμπόθικαν